Akustisk inneklima er en viktig faktor i dagens bygninger

I dag skal akustiske forhold planlegges med fullt hensyn til lokalenes og bygningenes bruksområder. Et godt romakustisk miljø bør være et selvskrevet krav i alle lokaler. Vi vet at byggherrer og arkitekter i økende grad stiller krav til det estetiske utseendet og har ønsker om fleksible designløsninger. Det betyr at kravene til byggematerialenes egenskaper i dag er svært komplekse, men det trenger ikke løsningene å være.

Kontakt oss

God akustikk er til stede når brukerne av et gitt rom ikke føler ubehag eller sjenanse under normale bruksforhold

For å oppnå god akustikk, må det gjøres en analyse av rommets materialvalg, bygningens utforming, innredning og bruk. Denne analysen kan utføres av en profesjonell akustiker eller en fagperson som har den nødvendige kunnskapen på området. Dessverre skjer det ofte at man først etter at rommet/bygningen er tatt i bruk, erfarer at de akustiske forholdene ikke er tilstrekkelig. Kontakt oss gjerne for en prat om lyd!

Akustiske begrep

 

Hva er støy?

Støy er et uttrykk for uønsket eller skadelig lyd som har negativ innvirkning på oppholds-, undervisnings- eller arbeidsforholdene i et gitt rom.

Etterklangstid er et mål på hvor lang tid det tar for lyden i et rom å svekkes med 60 dB.

NS8175 stiller krav til etterklangstid for mange ulike romtyper.

Den praktiske etterklangstiden i et rom bestemmes på grunnlag av standardiserte målemetoder. Når rommet er ferdigstilt, innredet og tatt i bruk, gjennomføres målingen av faktisk etterklangstid. Denne målingen gjenspeiler hvor effektivt rommet fungerer i praksis.

Et roms teoretiske etterklangstid kan beregnes ut fra data om rommets materialvalg, geometri (volum og overflateareal), de ulike overflatetypers absorpsjonsevne samt møblering.

Det finnes svært avanserte og eksakte beregningsprogrammer til komplekse prosjekter, men en enkel beregning på vanlige rom kan gjøres etter Wallace Clement Sabines formel:

T = 0,16 x V/A, hvor
T = Etterklangstid [s]
V = Romvolum [m3]
A = Ekvivalent absorpsjonsareal [m2]

Lydstyrke

Lyd er energiutladninger der i form av trykkbølger beveger seg gjennom luften og som af det menneskelige øre omsettes til det som vi oppfatter som «lyd».

Øret kan oppfatte selv meget små variasjoner ved lave lydtrykknivåer. Ved høye lydtrykknivåer fornemmer øret først endringene ved langt større variasjoner.

Lydtrykk angis efter den logaritmisk oppbyggede «decibelskala». Lyd er energiutladninger, som i form av trykkbølger beveger seg gjennom luften, og som det menneskelige øre oversetter til det vi oppfatter som «lyd».

Øret kan oppfatte selv svært små variasjoner ved lave lydtrykknivåer. Ved høye lydtrykknivåer registrerer øret først forandringene ved mye større variasjoner. Lydtrykknivå måles i desibel (dB) som er en logaritmisk enhet.

Frekvens uttrykkes i Hertz (Hz) og er et mål for hvor ofte en svingning (lydbølge) forekommer i løpet av et sekund.

Angis en frekvens på f.eks. 125 Hz betyr det at svingningen (lydbølgen) gjentar seg selv 125 ganger for hvert sekund.

Reglementet beskriver krav til frekvenser basert på en logaritmisk skala i frekvensbåndene 125, 250, 500, 1000. 2000 og 4000 Hz.

Det menneskelige øre kan oppfatte frekvenser mellom 20 Hz og 20.000 Hz, men den øvre grensen avtar gradvis med alderen.

Lydabsorpsjon

Når en lydbølge treffer en overflate, vil en del av lydenergien bli absorbert i materialet. Kort sagt, alle materialer har en absorpsjonskoeffisient og er derfor mer eller mindre lydabsorberende. Absorpsjonskoeffisienten er mellom 0 og 1, hvor 0 betyr «ingen absorpsjon» og 1 betyr «full absorpsjon» av energien.

Noen materialer fungerer mest lydabsorberende ved lave frekvenser, mens andre fungerer best i mellomliggende eller høye frekvenser. Det kan ofte være fordelaktig å bruke akustisk regulerende materialer som har en jevn absorpsjon i frekvensområdet fra 125-4000 Hz.

Refleksjon

I tillegg til å absorbere lyden, reflekterer de fleste materialer også lyden til en viss grad. En meget jevn og hard overflate vil reflektere lydbølgen i en speilvinkel, dvs. lydbølgen vil fortsette med samme utgangsvinkel som inngangsvinkelen målt i forhold til overflatens plan. På den annen side vil et materiale med en mer ujevn overflate spre lyden (akustisk diffusjon), og dette er et viktig element for akustisk funksjon i spesielt større rom.

Midlertidig behov for støydempende produkter?

Zilento er den eneste i Norge som leier ut støydempende produkter. Vi tilbyr et bredt spekter av støydempende løsninger som passer til de ulike prosjekter, bransjer og arbeidsmiljø. Vi har utvalgte produkter, som kan brukes til å redusere uønsket lyd. Dette er f.eks. støymatter til byggjerder, støymatter for stillas, støyskjermer på hjul, støygardiner, visuelle støymålere, etc.